İstanbul Bahçeşehir En İyi Ortaokul ve Fiyat Listesi | TEK Okulları

ORTAOKUL

TEK Okulları Dinamik Eğitim Sistemi (TEKDEM) çerçevesinde Dünya eğitim sistemleri ile entegre olmuş bir şekilde, Milli Eğitim Bakanlığı müfredat programını dikey, yatay ve derinliğine genişleterek üst düzey bir eğitim sistemi uygular

TEK Okullarının amacı ;

* Ulusal ve uluslararası sınavlara akademik, psikolojik, teknik olarak hazır,

* Endüstri 4.0 Devrimi bilincinde ve becerilerini edinmiş,

* 21. yüzyıl becerilerine sahip,

* Birinci Yabancı dili mükemmel kullanan,

* İkinci yabancı dilin alt yapısını oluşturmuş,

* Her kültür ve etnik kökenden insanla iletişim kurabilen,

* Bilgiyi kullanmayı ve bilgiden bilgi üretmeyi bilen,

* Eleştirel düşünen, İtiraz edebilen ve hayal kuran,

* Özsaygısı yüksek, kendisinin kıymetinin bilincinde,

* Sanata ve sanatçıya saygılı, sanatın entelektüel bilgi birikimine sahip,

* Sporu yaşam biçimi haline getirmiş, kültürünü edinmiş, her spor dalına duyarlı,

* Teknolojiyi yakından takip eden, güncel teknolojilere hakim ve kullanabilen, geliştirebilen,

Öz kültürünü, değerlerini kaybetmemiş, Dünya vatandaşları yetiştirmektir.TEK Okulları Dinamik Eğitim Sistemi ile öğrencilerine aşağıdaki 4.0 Endüstri devrimi ve 21. Yüzyıl uyum süreci becerileri kazandırır.*İletişim becerileri

*Dil okuryazarlığı

*Matematik okuryazarlığı

*Fen okuryazarlığı

*Eleştirel düşünebilme

*Yaratıcı düşünme, yenilikçi yaklaşım

*İnisiyatif alabilme, risk yönetimi

*Liderlik, sorumluluk alabilme

*Farklı kültürlere saygı ve iletişim

*Üretkenlik

*Hesap verilebilirlik

*Medya enformasyon okuryazarlığı

*Teknoloji kullanıp, geliştirmeTEK OKULLARI ORTAOKUL EĞİTİM SİSTEMİ,

* TEK OKULLARI ÖĞRENME STİLLERİ ENVANTERİ UYGULAMASI

İnsanlar doğuştan gelen özelliklerine göre bir ya da birkaç öğrenme stili çerçevesinde öğrenimlerini gerçekleştirirler. Öğrenme Stilleri olarak değerlendirilen bu sistemin temelinde yatan prensip şudur; herkes öğrenebilir ama herkesin öğrenme stili farklıdır. TEK Okulları'nda uygulanan dinamik eğitim sistemi çerçevesinde öğrencilerinin standart öğrenme stilleri olmadığını bilir ve TEK Okullarına özgün ders programlarını hazırlarken her öğrenme stilini kullanırız.

TEK Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi 2. sınıftan itibaren öğrencilerimizin tamamına öğrenmeye etki eden bireysel özelliklerin tespiti amacıyla TEK Öğrenme Stilleri Envanteri uygular. Böylelikle her öğrencisinin öğrenme sitilini, algısal tercihini tespit eder.Öğrenme Stilleri Nedir?Herkes öğrenebilir ama herkes aynı şekilde öğrenmez. Bu, çocuklarınız için de geçerlidir. Her çocuğa uyabilen, standart bir öğrenme stili yoktur. Çocuğunuzun öğrendiği yolu bulup o yönde ilerlemesini kolaylaştırmanız gerekir. Başarısının arttırılmasının temel prensiplerinden bir tanesi budur. Algılaması, ilişkileri, bilişsel, duygusal ve fizyolojik yapısı onun öğrenme stilini belirler. Önemli olan en uygun şekilde öğreneceği stille öğretebilmektir.* TEK OKULLARI YATAY, DİKEY VE DERİNLİĞİNE GENİŞLETME PROGRAMIMilli Eğitim Bakanlığı müfredat programı dahilinde TEK Ortaokullarında dikey, yatay ve derinliğine genişletme programları uygulanır. Sınav sistemi ve öğrencilerin sosyal, bilişsel, akademik gelişimlerine göre sistem her sene revize edilerek MEB programına uygun olarak uygulanır.* TEK OKULLARI ORTAOKUL YABANCI DİL PROGRAMI

TEK Okulları ortaokul İngilizce programı 5.sınıflarda yoğun olarak haftada 22 + 8 =30 saat ile hazırlık sınıfı olarak başlar. Bu program dahilinde cumartesi günleri 5.ve 6. sınıf öğrencilerimiz dili sosyal hayata taşımak, sanatla ilgili entelektüel bilgi birikimlerini artırmak, toplum önünde yeteneklerini ve hitabetlerini gösterip geliştirmek adına ünlü müzikallerin provalarını yaparlar ve sene sonu gösterisi olarak sunarlar. Provalar ve müzikal tamamen İngilizce olarak yapılır.

TEK Okulları Ortaokul kademesindeki yabancı dil programımızın Dinamik Eğitim Sistemi çerçevesindeki amacı, dört dil becerisini eşit derecede kazandırmak (okuma - yazma - dinlediğini anlama - konuşma), Anadolu ve özel yabancı liselerin hazırlık sınıfından muaf olmalarını sağlamak, Cambridge Esol sınavlarında başarılı olmak, ulusal sınavlarda yabancı dilden üstün başarı elde etmek olarak planlanmıştır.

Yabancı dil eğitimimiz ulusal ve uluslararası geçerliliği olan ölçme değerlendirme sistemi ile yapılandırılır. 8. sınıf sonundaki hedefimiz, öğrencilerimizin Avrupa Dil Portfolyosuna göre C1 seviyesinde olmalarıdır. Ayrıca TEK Okulları okul içi, ulusal (JMUN, MUN) ve uluslararası münazara etkinlikleri organize eder ve organizasyonlara katılır.

Tek Okullarında ikinci yabancı dil bilim dili olan Almanca olarak uygulanır.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Hiçbir sistem ölçemediği bir sistemi sağlıklı olarak yönetip değerlendiremez, gelişmesi gereken yönlerini, desteklenmesi gereken yönlerini nitelikli olarak fark edemez. Bu nedenle ölçme - değerlendirme TEK Okulları'nın en önemli bölümlerinden biridir.

Ölçme - değerlendirme çalışmalarıyla, planlanan eğitsel davranış becerilerine ne seviyede ulaşıldığını ve süreç içerisindeki yapılan çalışmaların, planlanan bilgi, beceri ve tutumların gelişmesinde ne ölçüde etkili olduğunu somut verilerle tespit ederiz.

TEK Okulları'nda, her akademik takvim yılının başında öğrencilerimizin yeni öğretim yılına bir önceki eğitim öğretim yılından hangi kazanımları hatırladıklarını, hangi seviyede başladıklarını görmek ve eksiklerini gidermeye yönelik çalışmalar planlamak üzere “Hatırımda Kalanlar” sınav uygulaması yaparız. Bu sınav, güncel öğretim programlarındaki sarmal yapı içerisinde bir alt sınıftan bir üst sınıfa taşınması gereken temel kazanımların uzun vadeli hafıza kodlamalarında kalıp kalmadığını, öğrencilerimizin yeni öğretim yılına ne kadar hazır olduklarını belirlemek için yapılır. Sınav sonuçlarına göre yeni öğretim yılına başlamadan önce, öğrencilerin eksik oldukları kazanımlara yönelik ağustos ayı içinde iyileştirici çalışmalar planlanır ve uygulanır.

Ayrıca öğrencilerimizin süreç içerisindeki öğrenme düzeyini belirlemek amacıyla LGS sistemi denemeleri yaparız. Bu denemeler ile ünitelerde kazanılması hedeflenen özellikler yoklanır, bu özelliklere hangi düzeyde ulaşıldığı incelenir. Sınav sonrasında öğrencilerimizin eksik oldukları kazanımlar belirlenerek eksiklerin giderilmesi adına öğrencilerimiz için kuşak saatleri oluşturularak etüt programı yapılır.

5, 6 ve 7. sınıflarda her pazartesi günü LGS denemeleri yapılır. Bir pazartesi sözel dersler, Türkçe (15 soru), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (8 soru), Yabancı Dil (8 soru) Sosyal Bilgiler (8 soru) olacak şekilde bir sonraki pazartesi sayısal dersler matematik (15 soru) Fen ve Teknoloji (15 soru) denemesi olacak şekilde düzenli bir şekilde yapılır. 8. sınıflarımızda ise cumartesi günleri Lise Giriş Sınavı Milli Eğitim Bakanlığı formatında uygulanır. Öğrencilerimiz sabah Türkçe (20 soru), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (10 soru), Yabancı Dil (10 soru), Sosyal Bilgiler (10 soru) olmak üzere toplam 50 sorudan oluşan ilk oturumda performanslarını gösterirler, yarım saatlik molanın ardından Matematik (20 soru), Fen Bilgisi (20 soru) olmak üzere toplam 40 sorudan oluşan ikinci oturuma girerler.

Sınavdan hemen sonra her branş öğretmeni 20 dakika süre ve sırayla sınıflara girerler, sınav soruları üst düzey program ve donanıma sahip akıllı tahtalarına yansıtılır. Öğrencilerimiz ile birlikte tek tek tüm soruların üzerinden geçilerek ilk etüt değerlendirmesi yapılır.*4. SINIFTADAN İTİBAREN BRANŞLAŞMA

TEK Okulları'nda ilkokul 4. sınıftan itibaren Türkçe, matematik, fen bilgisi, sosyal bilgiler derslerine sınıf öğretmenleri ile birlikte branş öğretmenleri derse girmeye başlar. Burada temel amaç alan dili, Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler olan öğretmenlerden ders dinlemeleri, ortaokula hazırlık ve adaptasyon dönemine bir önceki yıldan hazırlanmaya başlamaları, öğrencilerde gelişen bir kişiden öğrenme bağımlılığını ortaokul akademik takvim programı başlamadan aşmalarının sağlanması ve en önemlisi kurum kültürümüzde bulunan dikey, yatay ve derinliğine genişletme devamlılığını sağlamaktır.* REHBERLİK ÇALIŞMALARI

TEK Okulları Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü olarak amacımız erken çocukluk eğitiminden lise mezuniyetine kadar tüm öğrencilerimizin yeteneği ve potansiyeli doğrultusunda “kendini gerçekleştirmesi”ne, Endüstri 4.0 Devrimi becerilerine sahip, donanımlı bir 21. yüzyıl bireyi olarak hayata hazır olmalarına yardımcı olmaktır.

Bu anlamda yaptığımız çalışmalar.

*Öğrenci tanıma çalışmaları

*Okula uyum, oryantasyon ve adaptasyon çalışmaları

*Gelişim izleme (Akademik, sosyal, sanatsal, fiziksel, bilişsel vb.)

*TEKDAVRANIŞ yönetimi (TDY)

*Endüstri 4.0 Devrimi ve 21. yüzyıl becerileri rehberlik uygulamaları

*Rehberlik müdahale

*Kariyer gelişim takibi ve yönlendirmesi

*Bireysel danışma hizmeti

*Algısal tercih envanteri (Öğrenme stilleri)

*Anne-baba atölye çalışmaları

*Sınav ve tercih danışmalığı* ULUSAL VE ULUSLARARASI SINAVLARA HAZIRLIK PROGRAMI

TEK Okulları'nın temel eğitim felsefesini sosyal beceriler kadar akademik başarı programı da oluşturur.

Öğrencilerimize ortaokulun 5. sınıfında haftada 22 + 8 = 30 saat, ağırlıklı ve yoğunlaştırılmış İngilizce programı uygulanır Tek Okulları öğrencileri uluslararası geçerliliği olan Cambridge Esol sınavlarına katılırlar. Ayrıca 5., 6. ve 7. sınıflarda, her pazartesi Lise Giriş Sınavı denemesi, bir hafta sözel, bir hafta sayısal olmak üzere yapılır. Her sınav sonucunda yapılan ölçme - değerlendirme analizlerine göre öğrencilerimize kazanım bazlı etüt programı uygulanır. 8. sınıflarda ise toplam 45 lise giriş sınavı denemesi ve beş kademeli kişisel kazanım bazlı etüt programı uygulanır. Sınav sonuçlarımız iki saat içinde velilerimizin cep telefonlarına iletilir. Ayrıca okulumuzda işlenen dersler online olarak sadece öğrencilerimize yayınlanır.TEK Okulları Mental öğretmen uygulaması nedir ?

TEK Okulları Mental öğretmen sisteminde ortaokul 5. sınıftan itibaren sınıf öğretmeninin dışında her öğrenciye bir mental öğretmen atanır. Bu atamalarda öğrenci ile koçluğu yapacak öğretmen arasındaki iletişim ve yaklaşımı esas alınır. Mental öğretmen, öğrencimizin okuldaki vasisi, ebeveynidir ve öğrenci velisi ile iletişim halinde olup öğrencinin takibini yapar, düzenli olarak velisini bilgilendirir.

Bu sistem ile öğrencinin;

*Okulda bir öğretmeni ile sürekli iletişim halinde olması,

*Tüm gelişim sürecinin bir eğitimci ile beraber değerlendirmesi ve okulda bir gölgesinin olduğunu bilmesi,

*Akademik ve sosyal olarak daha etkin olması,

*Kendi planlamasını yapabilmesi ve değerlendirebilme becerisini geliştirmesi,

*Dikkat becerisini geliştirmesi,

*Gelişim ihtiyaç ve beklentilerinin tespit edilmesi,

*Öğrenme Sitilleri envanteri desteğinde çalışma alışkanlık ve prensiplerini bireysel özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemeyi öğrenmesi,

*Test tekniklerini öğrenmesi,

*Moral, iç ve dış motivasyonunun artırılması,

*Başarısının ve başarısızlığının sorumluluğunu alması,

*Aile ve okul arasında iletişim, destek ve koordinasyonunun artırılması amaçlanmaktadır.

* ROBOTİK KODLAMA

Eğitim sistemini Endüstri 4.0 Devrimi ve 21. yüzyıl becerilerine göre planlayan TEK Okulları, 21. yüzyılın alfabesi olan kodlama dersleri ile öğrencilerini 5 yaştan itibaren tanıştırmaya başlıyor.

TEK Okulları'nın programına dahil ettiği ve uyguladığı 21. yüzyıl becerileri içinde bulunan teknoloji kullanımı ve üretimi her türlü üretimin temelini yazılımın oluşturacağı ön görülürken, yazılım dili olan kodlamanın öğretiminin de en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. TEK Okulları'nda okul öncesi 5 yaştan 8. sınıfa kadar öğrencilerimize eğitim programları içinde ders olarak verilir. Yaş gruplarının seviyesine göre planlanan kodlama ve robotik dersleri, erken çocuklukta kodlama diliyle tanışan çocuklara, gelecekte yazılım üretme konusunda teşvik ve öne geçme şansı tanır.

TEK Okulları'nın eğitim sisteminin temeli olan, Endüstri 4.0 Devrimi ve 21. yüzyıl becerileri yeni dünyada üretim şekilleri başta olmak üzere dünyanın geleceğini yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor. Gelişmiş olan ülkeler eğitim sistemlerini 4 Endüstri 4.0 Devrimi ve 21. yüzyıl becerileri modeline göre şekillendiriyorlar. D- STEM eğitimiyle yeni nesilleri değişen üretim şekillerine hazırlarken, ilkokuldan itibaren kodlama derslerine ağırlık veriyorlar. TEK Okulları, yeni yüzyılın alfabesi olan kodlama eğitimini zorunlu ders olarak okutarak öğrencilerinin algoritmik düşünme ve sıralı organizasyon becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Böylelikle teknolojiyi sadece kullanan değil, teknolojiyi üreten bir nesil yetiştirerek geleceğimizi sağlam temeller üzerine kuruyor.

* UYGULAMALI DERSLER

Beden Eğitimi: TEK Okullarında Beden Eğitimi dersleri öğrencilerinin İngilizce ağırlıklı olarak beden ve ruh sağlık kalitelerinin geliştirilmesi için yapılır. Spor ise beden ve ruh sağlığının gelişmesi yanında, belli kurallara uyarak, Fair-Play ve adil rekabet ölçüleriyle mücadele etmeleri, heyecan duymaları ve yarışma duygularını yaşamaları için yapılır.

TEK Okulları'nda 4. Sınıfa kadar motor beceriler ve koordinatif yeteneklerin geliştirildiği MEB müfredatıyla çerçevelenmiş özel bir program uygulanır.

4. sınıftan itibaren öğrencilerimize spor hekimleri tarafından Antropometrik ölçüm yapılır. Bu ölçümler iki tam gün sürer ve ilk gün çeşitli tıbbi aletlerle (Caliper, skinfold, tanita vb.) öğrencilerimizin vücut ve postür analizlerini çıkartan uzmanlar, bir sonraki gün öğrencilerimizin motor becerileri üzerinde (Denge, sürat, esnetme vb.) ölçümler yaparlar.

Tüm ölçümlerin sonunda bir karne oluşturarak öğrencimizin geliştirmesi gereken motor becerileri ve vücut analizleri öğrenciye özel olarak veli ile paylaşılır. Öğrencinin gelişim süreci, motor becerileri değerlendirilerek yeteneği ve fiziksel şartları ile ilgili yönlendirme yapılır.

4. sınıftan itibaren okul takımlarımız (hentbol, voleybol, basketbol, yüzme, eskrim, satranç vb.) tarafından öğrencilerin alt yapıları oluşturulur ve haftanın belirli günlerinde antrenmanlar yapılır.

Okulumuzda beden eğitimi dersleri milli takımlarda görev yapmış öğretmenler tarafından verilir.

TEK Okullarının temel amaçlarından biri öğrencilerinin serbest zamanlarını sporla değerlendirmelidir ve bunun için her türlü imkan sağlanır.

TEK Okulları, kışın kampüslerine yakın kayak merkezlerinde “Kayak Kampları” düzenlenmekte ve her düzeyde kayak eğitimi vermektedir.

Yaz aylarında, okullarımız yurt dışında düzenlenen uluslararası (Partille Cup, San Marino Cup, Power Cup) büyük organizasyonlara katılırlar.

Müzik:

TEK Okulları Dinamik Eğitim Sistemi programı çerçevesinde müzik dersinde, 1. sınıftan 3. sınıfa kadar solfej eğitimi alan öğrencilerimiz, müzik dersini çift dilli olarak (İngilizce, Türkçe) öğrenmeye ve icra etmeye başlarlar. Ayrıca 4. sınıfla birlikte müzik dersinde branşlaşma başlar. Öğrencimizin yeteneği, ilgisi ve birebir yaptığımız kulak taraması sonucunda öğrencimiz hangi enstrümana uygun ise o enstrümana yönlendirilir. Öğrencilerimiz 6. sınıfın sonunda ilk konser performanslarını sergilerler. Ayrıca TEK Okulları kampüslerinde sürekli müzik yayını vardır, Her hafta okulda dinletilen büyük sanatçıların, özgeçmişi ve eserleri değiştirilir. Örneğin bir hafta boyunca Antonio Vivaldi'nin eserlerini dinleyen öğrencilerimiz, bir hafta sonra Neşet Ertaş, bir hafta sonra İsmail Dede Efendi vb. dinleyip öğrenirler. Bunu temel amacı ruhu dinlendirmek, motivasyonu artırmak ve tüm kademelerdeki öğrencilerimizin entelektüel bilgi birikimini artırarak besteci, güfteci ve yorumcuları tanımalarını sağlamaktır. Ayrıca müzik bölüm başkanlığımızın belirlediği belli zamanlarda, öğrencilerimizin bireysel ve toplu performansları, öğle araları yaptığımız küçük müzik dinletilerinde sergilenir. Okul orkestramız dönem sonlarında büyük gösteri ve başarılara imza atarlar.

Görsel Sanatlar:

21.yüzyıl becerileri ile yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin sanatı içselleştirmeleri, sanat ve sanatçıya duyarlı olmaları önceliklerimiz arasındadır. Özel olarak oluşturduğumuz atölyelerimizde, öğrencilerimizin becerilerini fark etmeleri ve geliştirmeleri sağlanır, eserleri toplu ve bireysel sergilerle paylaşılır, ayrıca öğrencilerimiz il, İl dışı tüm yarışmalara katılarak performanslarını gösterirler. Öğrencilerimiz sanatsal müzeleri gezerek ve büyük sanatçılarla bir araya getirilerek ilgi ve birikimlerinin artırırlar.

Hafta Sonu Çalışmalarımız:

TEK Okulları 24 saat yaşayan okullardır. Eğitim ve öğretim haftanın her günü devam etmektedir. Bu nedenle cumartesi ve pazar günleri okullarımızda akademik, sanatsal, sportif ve teknolojik programlar TEK10YEDİ olarak yapılır. Bu programların içinde hafta sonu akademik kurs ve etütleri, spor okulları, sanat okulları, robotik ve kodlama eğitimleri bulunur.

İLETİŞİM

Kayıt ve bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.